itt TOKYO2024

JTBが本社ビルなど2棟売却、数百億円規模か…コロナ禍で業績悪化

  • 2021年9月13日
  • 出典:読売新聞オンライン